Сертификат за VAR Поддръжка

София, 31 Май 2012 г. През месец април 2012 г. беше проведена оценка на съответствието между документираните процедури и практики при поддръжката на клиентите на ЕсПро ООД. На база на проведения дистанционен одит и решението на одиторския екип SAP AG се увери, че инфраструктурата за поддръжка на ЕсПро ООД и действащите процеси са в пълно съответствие с изискванията на сключения Договор за партньорство (PartnerEdgeChannel Agreement). В резултат SAP AG сертифицира Центъра за поддръжка на ЕсПро ООД за предоставяне на услуги по гаранционна поддръжка.